Fabrikkinnkallinger

Kjærlighet til kvalitet er mer enn å lage og selge biler.

Toyota setter pålitelighet og sikkerhet svært høyt, og i tilfeller hvor det konstateres avvik fra produktstandard, kalles biler inn for utbedring. Våre teknikere vil i slike tilfeller utføre nødvendig(e) operasjon(er) kostnadsfritt for bileier.

En fabrikkinnkalling har ofte sin bakgrunn i en sikkerhetsmessig vurdering, og selv om erfaring tilsier at mulige feil i mange tilfeller har begrenset trafikksikkerhetsmessig innvirkning og lav andel faktiske tilfeller, så er det likevel viktig for oss å gjennomføre utbedringene Toyota har beskrevet for å sikre ditt problemfrie bilhold, og din sikkerhet.

Har du kommet til denne siden via en lenke i en e-post, sms eller brev fra oss? Da betyr det at din bil er omfattet av en fabrikkinnkalling. Vi ber deg derfor kontakte oss snarest for bestilling av tid for utbedring, denne utbedringen utføres kostnadsfritt for deg som bileier.

Eier du ikke bilen lenger? Da setter vi pris på å bli informert om det slik at vi kan forsøke å kontakte ny eier.

Factory recalls

Love for quality extends further than making and selling cars.

Toyota places reliability and safety at a very high level, and in cases where product standard deviations are found, cars are being recalled for improvement. In such cases, our technicians will perform the necessary operation(s) free of charge.

A factory recall is often based on a safety assessment, and while experience indicates that in many cases possible errors have limited road safety impact and low proportion of actual cases, it is still important for us to implement the improvements Toyota has described to ensure your trouble-free and safe car ownership.

Have you been linked to this page via e-mail, sms or letter from us? That means that your car is covered by a factory recall. We therefore ask you to contact us as soon as possible to book a time for repair, this repair will be carried out free of charge for you as a car owner.

Do you no longer own the car? Then we appreciate being informed so we can try to contact the new owner.